İş Başvurusunda Bulunanların KVKK Metni

Ekol Grup Güvenlik Online İş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Beyanı
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, EKOL GRUP Türkiye’de kurulu Ekol Grup Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (“EKOL GRUP” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,
Online iş başvurusu yapacak olan çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, online iş başvurularında EKOL GRUP ile paylaştığınız / paylaşacağınız kimlik, iletişim, askerlik durumu, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlara dayalı kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
EKOL GRUP tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
Online iş başvurusu ile elde edilen kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
"İlgili kişinin rızası" hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.
EKOL GRUP’un veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi www.ekolgrup.com.tr adresinde yer alan ‘‘Ekol Grup Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan’’,
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ekolgrup.com.tr adresinde yer alan ‘‘Ekol Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninden’’ ulaşabilirsiniz.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Maddede belirtilen EKOL GRUP Şirketleri (iştirakler ve bağlı ortaklıklar) ile ürün ve hizmet alıcılarına aktarılabilecektir.
4. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.ekolgrup.com.tr linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Formu kullanabilirsiniz.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir.
Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Armağanevler Mh, Mithatpaşa Cd. No:138 Kat:2, 34760 Ümraniye/İstanbul] adresine iletilmesi,
Formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi,
EKOL GRUP, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
5. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Ekol Grup Genel Merkez "Armağanevler Mah. Mithatpaşa Cad. No:138 Kat:2, 34760 Ümraniye/İstanbul" adresine veya [email protected] e-posta adresine bildirebilirsiniz.