KVKK

EKOL GRUP KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME POLİTİKASI

1. GİRİŞ

Politikanın Amacı ve Kapsamı
Yürürlük ve Değişiklik
Veri Sorumlusu
KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

Ekol Grup Şirketleri Tarafından Kişisel Verileri İşlenen Veri Sahipleri, Kişisel Veri İşleme Amaçları, İşlenen Kişisel Veri Kategorileri, Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri/Kanalları ve Hukuki Sebepleri

Veri Sahipleri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kişisel Veri Kategorileri
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi/Kanalları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerin aktarılması
Veri sahiplerinin aydınlatılması ve veri sahiplerinin hakları
Kişisel verilerin saklanması ve imhası
Kişisel verilerin korunması
Diğer siteler/üçüncü kişiler ve bunların gizlilik politikaları
Ekol grup tarafından yapılan spesifik kişisel veri işleme faaliyetleri

EKOL GRUP Web Sitelerini Ziyaret Eden Kullanıcılar
EKOL GRUP Yerleşkelerinde EKOL GRUP Ziyaretçilerinin Bağlanabileceği İnternet Bağlantısının Sunulması
EKOL GRUP Yerleşkelerine Giriş Yapan Ziyaretçilerin Takibi
EKOL GRUP Binası ve Çevresinin Güvenlik Kameraları ile İzlenmesi
EKOL GRUP Tedarikçi, Yüklenici, İş Ortakları ile Profesyonel İlişkilerin Yürütülmesi
Talep/Şikayet Yönetimi

1.1 Politikanın Amacı ve Kapsamı
Ekol Grup Şirketleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) EKOL GRUP ve Grup şirketi bünyesinde bulunan fakat ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketlerimiz tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde kendisine ait tüm iştirakleri de kapsamak üzere Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup Ekol Grup Şirketleri bünyesinde bulunan ayrı tüzel kişiliği bulunan Ekol Grup Güvenlik A.Ş. tarafından kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ekolgrup.com.tr adresinde yer alan Ekol Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Ekol Grup Şirketleri tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, EKOL GRUP tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, EKOL GRUP’un işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik
EKOL GRUP tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme/ Aydınlatma Belgesi ilk olarak 15.01.2020 tarihinde EKOL GRUP internet sitesi üzerinden yayınlanmıştır. İşbu Politika, EKOL GRUP tarafından daha önce yayınlanmış olan metnin ikinci versiyonu olup 08.02.2021 tarihinden itibaren internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
EKOL GRUP, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.3. Veri Sorumlusu
EKOL GRUP, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kendisine bağlı iktisadi işletmeler.

1.4. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi, ticari elektronik ileti izni, etkinliğe katılma, bilet alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu Politika metninde düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile yurt dışına da aktarılabilecektir.

2. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ/KANALLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

2.1. Veri Sahipleri
Politika kapsamındaki veri sahipleri, EKOL GRUP tarafından kişisel verileri işlenmekte olan EKOL GRUP çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir.

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ - AÇIKLAMA

1. Ziyaretçi: Ekol Grup tesis, yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
2. Çalışan Adayı: Ekol Grup’a CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
3. Üçüncü Kişiler: Ekol Grup’un iş ilişkisi içerisinde olduğu bireyler ve kurum çalışanları dahil bu başlık altında belirtilen veri sahibi kategorilerine dahil olmayan ve Ekol Grup çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; EKOL GRUP tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

EKOL GRUP faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurumsal İlişkilerin Planlanması ve İcrası,
Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
EKOL GRUP faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurumsal İlişkilerin Planlanması ve İcrası,
Şirketimize özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi ve icrası,
Sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve icrası, hukuki görüş verilmesi, dava ve yasal takip süreçleri, hukuki savunma hakkının kullanılması,
Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
Satış, sponsorluk, hizmet alımı veya hizmet sunumu, danışmanlık hizmet alımı veya danışmanlık hizmet sunumu vb. sözleşmelerin ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, ifası,
Sözleşme ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
Şirket tarafından hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket tarafından yürütülen hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortağı, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, danışman, sponsor, üst işveren, alt yüklenici vb. tüm tüzel kişiler ve onların çalışanları ile şirketimiz arasındaki iş ilişkisini sürdürmek amacıyla iletişimin yürütülmesi,
Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
Dışarıya, üst işverene; alt işveren sıfatıyla veya hizmet veren sıfatıyla hizmet/danışmanlık vb hizmet verilmesine yönelik faaliyetlerin icrası, takibi, planlanması,
Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
Üyelik, EKOL GRUP bünyesinde hizmet sunan firmalarımıza işe alım, etkinliklerden ve eğitimlerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve Kullanıcı’nın kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
Web sitemiz üzerinden veya insan kaynakları birimimiz ile görüşme neticesinde yapılan iş başvurusu neticesinde, iş başvurusu sahipleri ile olan iletişimin sürdürülmesi, imkânlardan haberdar etme ve faydalandırma, iş başvurusunda talep edilen kişisel verilerin hizmet verilecek 3. şahıs veya firmalarla paylaşılması,
Başta 4857 Sayılı İş Kanunu mevzuatı olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
EKOL GRUP’a gelen talep ve şikâyetlerin çözümlenmesi için, Şirketimiz içinde gerekli araştırma ve işlemlerin yapılması,
 İş geliştirme, kaynak yaratma, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
Beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek tanıtım ve duyuru çalışmalarının kişilere göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
Ziyaretçilerin ilgi alanı ve tercihlerine göre EKOL GRUP etkinlik, eğitim, hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi, planlaması,
Genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, sunulan hizmetlerin Kullanıcı’nın ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
Hizmet sunulan firma veya şahıslar, ziyaretçiler ile kurulan sözleşmelerin ifası ve ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
EKOL GRUP yerleşkelerinin ve dijital ortamların güvenliğinin sağlanması,
Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
Şirketimiz ve şirket şube ile diğer yerleşkelerinin fiziki ve elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
CCTV kamera kaydı alınması,
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
Mevcut verilerin güncelliğinin sağlanması,
Ekol Grup yerleşkesinde internet erişim hizmeti sağlanması, mevzuat gereği erişim kayıtlarının saklanması,
Ekol Grup merkez bina ve şubelere giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçi kayıtlarının saklanması,
Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi,
Ekol Grup çalışan adayı ve eski çalışanlara yönelik insan kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,
Çalışan adaylarının işe uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Çalışanların işe kabul ve girişleri için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Çalışan adaylarıyla kendilerine uygun bir pozisyon açılması halinde, iletişime geçilmesi,
Eski çalışanlarla iletişime geçilmesi, eski çalışanlara yönelik faaliyetlerin planlanması.

2.3. Kişisel Veri Kategorileri
EKOL GRUP tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgisi:
Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler,

İletişim Bilgisi:
Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler,

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler:
Kişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin her türlü veriye bu kategori altında yer verilecektir.

Ödeme Bilgisi:
Ekol Grup’tan alınacak hizmete dair veya satışa sunulan    ürünlerin satımı için gerekli ödeme bilgileri ve kayıtları,

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi:
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler,

İşlem Güvenliği Bilgisi:
Faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz,

Finansal Bilgi:
Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler,

Çalışan Adayı Bilgisi:
Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler,

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:
Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler,

Denetim ve Teftiş Bilgisi:
Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler,

Özel Nitelikli Veri:
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Okunma Bilgisi:
Kişiye gönderilen e-maillerin erişim, okuma/tıklama bilgisi, IP adresi, kullanıcı adı, üyelikten ayrılma – spam olarak bildirme bilgisi,

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi:
Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Dijital Ortam Kullanım Verileri ve Çerez Veriler:
Kullanıcıların dijital ortamdaki faaliyetlerinin takibi neticesinde elde edilen, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kullanıcı adı ve şifre gibi her türlü kişisel veri ve kullanıcılara gösterilen pop- up uyarılar, internet sitesi kullanımına yönelik benzeri veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

2.4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi/Kanalları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere;
EKOL GRUP’a ait web sitesini kullanan veri sahiplerinin açık rızası olması halinde veya açık rıza alınmasına gerek olmadan kişisel veri işlenebilecek şartlardan birinin varlığı halinde Ekol Grup’a ait web siteleri/uygulamalar üzerinden;
EKOL GRUP Sitesi,
EKOL GRUP tarafından hazırlanan formlar,
Veri sahipleri tarafından gönderilen e-postalar ve veri sahipleri ile yapılan telefon üzerinden sürdürülen iletişim,
Sosyal medya (facebook, twitter, instagram vd) paylaşımları,
Ticari elektronik ileti onayları, SMS, E-posta,
EKOL GRUP ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla cv gönderilmesi vb. yollarla kişisel verilerini paylaşma,
CCTV,
Ziyaretçi kayıtları,
EKOL GRUP tarafından düzenlenen yarışma, çekiliş, destek programlarına yapılan başvurular,
EKOL GRUP’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu ve kurumların çalışanları olmak nedeniyle, bu kurumlar üzerinden,
Kartvizit paylaşımı,
Çerezler (Cookies) ve Benzer Takip Teknolojileri, vb. yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun kişisel verilerini EKOL GRUP ile paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel verileri toplanabilmektedir.

EKOL GRUP ayrıca web sitesi üzerinden aracılığıyla anonim analiz bilgileri edinebilmektedir. Bu bilgilerin kullanımında, web sitesi kullanıcılarının ilgili üçüncü kişilere verdikleri kişisel bilgi paylaşım onayları esastır.

EKOL GRUP, burada sayılan kişisel veri elde etme yöntem ve kanallarına yenilerini ekleme ve var olanlardan vazgeçme ve Politika metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutar, yapılan değişiklikler Politika’nın güncellenmesi yoluyla duyurulacaktır. Bu nedenle Politika’nın yayınlandığı web sitemizi düzenli olarak kontrol ve takip etmenizi öneririz.

Veri sahiplerinin kişisel verilerini elde etme hukuki sebepleri, her biri durum özelinde değişiklik göstermektedir. Bunlar kısaca, Kanun’un 5. maddesinde sıralanmış olduğu şekliyle;

Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, EKOL GRUP tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde EKOL GRUP tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda EKOL GRUP, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, EKOL GRUP tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile EKOL GRUP arasında kurulan veya hâlihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda EKOL GRUP, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak EKOL GRUP tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, EKOL GRUP zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, EKOL GRUP ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla EKOL GRUP tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde EKOL GRUP öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.
EKOL GRUP, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

EKOL GRUP yukarıda 2.2.maddede belirlenen Kişisel Veri İşleme Amaçları’nı gerçekleştirebilmek için kişisel verileri yurt içi veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle gerekli güvenlik önlemleri ile ve gizlilik içinde paylaşabilmektedir. EKOL GRUP, söz konusu paylaşımları gerçekleştirirken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kurallara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun davranılmasına yüksek önem göstermektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde EKOL GRUP, gizlilik ve veri paylaşım sözleşmesi imzalanması dâhil gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:
 
İş Ortağı:
Ekol Grup’un faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Tedarikçi, Hizmet Sağlayıcı/Danışman:
Ekol Grup’tan aldığı talimatlar doğrultusunda ve Ekol Grup ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Ekol Grup’un faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan yazılım şirketleri, aracı hizmet sağlayıcılar, sigorta şirketleri, seyahat acentaları vb. taraflar Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak, yazılım, danışmanlık hizmeti gibi hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım,

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu:
Hukuken Ekol Grup’tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı,

Kanunen Yetkili Özel Kurum:
Hukuken Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı.
 
4. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
     
Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla EKOL GRUP tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur.

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz, bunlar;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.ekolgrup.com.tr linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından    Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Formu kullanabileceklerdir.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Armağanevler Mh, Mithatpaşa Cd. No:138 Kat:2, 34760 Ümraniye/İstanbul] adresine iletilmesi,
Formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç (30)otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
EKOL GRUP, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte EKOL GRUP gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.
EKOL GRUP tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.
Kanun’un 28. Maddesi ‘istisnalar’ hükmü çerçevesinde aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından işleme alınmayacaktır:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel veriler, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilecektir. Mevzuatta öngörülmüş süreler yok ise, EKOL GRUP her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme faaliyetinin amacını göz önünde bulunarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır.

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde; kişisel veriler EKOL GRUP tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ekol Grup, Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olarak kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine yüksek derecede önem vermekte ve veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için, Kurul tarafından yayınlanan Rehberlerin kılavuzluğunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu doğrultuda EKOL GRUP kişisel verileri, veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklar ve yasal, sözleşmesel ve bu belgede belirtilen düzenlemelere aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmaz.

EKOL GRUP, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla DLP işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim EKOL GRUP tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

7. DİĞER SİTELER/ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE BUNLARIN GİZLİLİK POLİTİKALARI

EKOL GRUP, bu web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

8. EKOL GRUP TARAFINDAN YAPILAN SPESİFİK KİŞİSEL VERİ İŞLEME FALİYETLERİ

EKOL GRUP, yukarıda 2.maddede belirlenen veri işleme faaliyetlerinden başka aşağıda belirlenen durumlarda da veri işleme faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, bu faaliyetler bakımından da Politika’nın diğer hükümleri uygunluğu ölçüsünde uygulama alanı bulacaktır.

8.1. EKOL GRUP Web Sitelerini Ziyaret Eden Kullanıcılar

EKOL GRUP web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların site içindeki hareketleri, Google Analytics gibi üçüncü kişilerin sağladığı olanaklar doğrultusunda izlenmekte ve anonim olarak analiz edilmektedir. Bu bilgilerin kullanımında, web sitesi kullanıcılarının üçüncü partilere verdikleri kişisel bilgi paylaşım onayları esastır.

8.2. EKOL GRUP Yerleşkelerinde EKOL GRUP Ziyaretçilerinin Bağlanabileceği İnternet Bağlantısının Sunulması

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
EKOL GRUP, yerleşke sınırları içerisinde ziyaretçilerin bağlanabileceği bir Wifi erişimi sunmaktadır. EKOL GRUP, 5651 sayılı Kanun, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereği internet toplu kullanım sağlayıcı olarak kabul edilmektedir ve mevzuat gereği belirli erişim kayıtlarının EKOL GRUP tarafından kayıt altına alınması ve 2 sene boyunca saklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, EKOL GRUP internet toplu kullanım sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek ve ziyaretçilerin Wifi ağına katılımının sağlamak için, Wifi ağına bağlanmak isteyen ziyaretçilerden adı, soyadı ve telefon numarası talep etmektedir. Aynı zamanda EKOL GRUP Wifi ağına bağlanan ziyaretçilerin, IP adres bilgileri, kullanıma başlama ve bitiş zamanı ve bilgisayarlarının tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler ve mevzuatta öngörülen diğer bilgiler kayıt altına alınarak mevzuatta öngörülen sürelerle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz aynı zamanda EKOL GRUP’un yazılım, donanımlarının ve siber güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, Wifi bağlantısına erişim sağlanan portal üzerinden elde edilmekte ve Kanun md.5/2/a uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2/ç uyarınca EKOL GRUP’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun güvenliğinin sağlanması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:
EKOL GRUP tarafından bu kişisel veriler, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

8.3. EKOL GRUP Yerleşkelerine Giriş Yapan Ziyaretçilerin Takibi

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
EKOL GRUP tarafından kurumun ve çalışanların güvenliğini sağlamak, şirketimiz binasına izinsiz girişlerin önüne geçmek, ziyaretçilere kapıları açmalarını sağlayacak ziyaretçi giriş kartını vermek ve güvenlik kayıtlarını tutmak amacıyla; ziyaretçilerin Ad Soyad, ziyaret edeceği kişi bilgisi, hangi firmadan gelindiği, giriş çıkış saatleri kayıt altına alınmaktadır. Kişisel veriler, ziyaret sonrası ortaya çıkabilecek olası bir hukuki uyuşmazlığı önlemek amacıyla gerekli süreler boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, bina girişinde bulunan güvenlik/danışma masasında görevli kişiler tarafından toplanmakta ve ek olarak bina ve çevresinin güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kameraları da gün boyunca kayıt almaktadır. Bu bilgiler, Kanun md.5/2/a uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda, md.5/2/ç uyarınca EKOL GRUP’un çalışanlarına karşı himaye ve gözetim yükümlülüğü vb. hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun, kayıtlarının ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:
Ziyaretçilere ait bu bilgiler, yalnızca EKOL GRUP’un özel güvenlik hizmeti aldığı şirketin, özel eğitimli personeli ve EKOL GRUP’un güvenlikle sorumlu çalışanlarının erişimine açık olan sistemlerde tutulmaktadır. Bu veriler, hizmet aldığımız güvenlik şirketi dışında, yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep halinde paylaşılabilmektedir.

8.4. EKOL GRUP Binası ve Çevresinin Güvenlik Kameraları ile İzlenmesi

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
EKOL GRUP tarafından kurumun, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla EKOL GRUP binası ve çevresi güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca EKOL GRUP’un özel eğitimli personeli ve EKOL GRUP’un güvenlikten sorumlu çalışanları erişebilmektedir. EKOL GRUP tarafından, bu kamera kayıtlarının mahremiyet hakkınızı ihlal etmemesi için maksimum özen gösterilmekte ve kameraların yerleştirilmiş olduğu yerler tabelalar ile ziyaretçilerin dikkatine sunulmaktadır. Kamera kayıtları 40 gün boyunca saklanmakta ve periyodik olarak imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, EKOL GRUP yerleşkesinde yerleştirilmiş kameraların çekim yapması ile elde edilmekte ve md.5/2/ç uyarınca EKOL GRUP’un çalışanlarına karşı himaye ve gözetim yükümlülüğü vb. hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun, kayıtlarının ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:
Kamera kayıtları, yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep halinde paylaşılabilmektedir.

8.5. EKOL GRUP Tedarikçi, Yüklenici, İş Ortakları ile Profesyonel İlişkilerin Yürütülmesi

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
EKOL GRUP faaliyetlerini yürütebilmek için pek çok kurum ve gerçek kişiye hizmet vermekte veya pek çok kurum ve gerçek kişiden hizmet almakta, iş ortaklığı, işbirliği yapmakta ve sponsorluk dahil pek çok sözleşmesel ilişki içerisine girmektedir. Bu sözleşmesel/profesyonel ilişkilerin yürütülebilmesi amacıyla, EKOL GRUP tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının kişisel verileri işlenmektedir.

EKOL GRUP tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının Ad Soyad, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, e-mail, telefon numarası, ikametgah adresi gibi iletişim verileri ve gerekli hallerde banka hesap bilgileri gibi ödeme verileri elde edilmektedir. EKOL GRUP’un hizmet aldığı tedarikçi çalışanlarının gerekli olması halinde, ad soyadı, T.C. Kimlik numarası, adli sicil kaydı, SGK bordrosu, İSG evrakı gibi özlük bilgileri; sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası gibi bilgileri elde edilebilmektedir.

Elde edilen bu kişisel veriler, hizmet alınan, işbirliği, sponsorluk veya benzeri bir sözleşmesel ilişki içerisinde olunan gerçek kişiler ve kurumlar ile EKOL GRUP arasındaki sözleşmenin ifası, kurulması ve/veya yenilenmesi; kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası; veri yönetimi, analiz faaliyetleri; EKOL GRUP’un iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının icrası; organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması ve davetiye, bildirim gönderilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel veriler EKOL GRUP ile sözleşmesel ilişki sona erdikten sonra, yasal zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler e-posta, telefon gibi iletişim kanalları, EKOL GRUP’un profesyonel ilişki içerisinde olduğu kurumların kendileri, imza sirkülerleri, vekaletnameler, sözleşmeler üzerinden elde edilmekte ve EKOL GRUP’un veri kayıt sistemine işlenmektedir. Bu başlık altında veri işlemenin hukuki sebepleri; md.5/2/a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2/c uyarınca varsa veri sahibi veya bağlı olduğu kurumla sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca EKOL GRUP’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/d uyarınca tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halleridir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:
Kişisel veriler yalnızca iş güvenliği ve sağlığı ile iş hukuku başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmek, sözleşmenin ifası, EKOL GRUP’un hukuki güvenliğini ve benzeri haklarını tesis etmek sağlamak amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve EKOL GRUP’un hizmet aldığı, işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

8.6. Talep/Şikayet Yönetimi

EKOL GRUP ziyaretçileri tarafından EKOL GRUP iletişim bilgilerine, yazılı veya sözlü olarak EKOL GRUP’a ilişkin dilek, öneri, talep, temenni ve şikayetler iletilebilmektedir. Bu dilek ve şikayetleri cevaplandırabilmek ve EKOL GRUP ziyaretçilerinin memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla, başvuran ilgili kişilerin Ad Soyad gibi kimlik, iletişim bilgileri ve talep/şikayete konu kişisel verileri işlenebilmektedir. Ziyaretçiden gelen şikayet çözümlendikten sonra veya çözümlenememesi halinde alım tarihinden itibaren, yasal zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır.